Záruka

Uvedené programy pro dimenzování jsou výrobky společnosti HALFEN GmbH & Co. KG, Langenfeld, Německo. Jsou chráněny autorským právem, v¨echna práva zůstávají vyhrazena. Programy smějí být instalovány pouze jako kompletní se v¨emi slo¸kami. Změny programů nebo jejich částí jsou mo¸né pouze po předchozím souhlasu výrobce.

Upozorňujeme, ¸e podle stavu techniky nelze v softwarových programech zcela vyloučit chyby. Halfen GmbH & Co. KG proto nepřebírá záruku za to, ¸e výsledky dimenzování dosa¸ené tímto softwarem budou zcela bezchybné. Zvlá¨tě u¸ivatel je povinen kontrolovat vstupní hodnoty a výsledky dimenzování a poté na základě platných podkladů (norem a povolení) ověřit jejich věrohodnost.
U¸ivatel je sám odpovědný za výsledky dimenzování zji¨těné tímto softwarem!