Reinforcement systems
Výztu¸e HALFEN zahrnují výrobky pro praktická ře¨ení, které se vyznačují snadnou montá¸í a splňují v¨echny po¸adavky na kvalitu a bezpečnost.

Výběr a pou¸ití prvků výztu¸e odpovídají nejnověj¨ímu technickému vývoji.

Balkonové izolační nosníky HITHALFEN HIT ISO-ELEMENT ABQ, ABD
Balcony connections HIT
Balkonové izolační prvky HIT účinně zamezují vzniku tepelných mostů a tvorbě kondenzátu uvnitř budov. Výhodou izolačních prvků HIT je mo¸nost kombinace metrových prvků a modulů o délce 20 cm, tedy optimalizace prořezu a vysoká hospodárnost. ¦iroký typový program pokrývá téměř v¨echny montá¸ní případy balkonů.
Zvlá¨tní výhody:
  • povoleno orgány stavebního dozoru, typově zkou¨eno
  • dvoudílné provedení pro betonové prefabrikáty
  • mo¸nost dodávky s po¸ární odolností F 90
  • u¸ivatelsky přívětivý program pro dimenzování