Reinforcement systems
Výztu¸e HALFEN zahrnují výrobky pro praktická ře¨ení, které se vyznačují snadnou montá¸í a splňují v¨echny po¸adavky na kvalitu a bezpečnost.

Výběr a pou¸ití prvků výztu¸e odpovídají nejnověj¨ímu technickému vývoji.

HBB bi-Trapez-Box®

Halfen bi-Trapez-Box
Hluk omezuje kvalitu ¸ivota a působí na du¨evní zdraví obyvatel. To platí předev¨ím pro kročejový hluk v prostoru schodi¨tě u bytových domů. Bezpečná a dokonalá ochrana proti hluku je proto v současné době jedním z nejdůle¸itěj¨ích po¸adavků kladených na výstavbu budov.
HBB bi-Trapez Box® s optimálními vlastnostmi tlumení kročejového hluku díky svému bi-trapézovému® lo¸isku přispívá významným podílem k omezení hluku v prostoru schodi¨tě.
Zvlá¨tní výhody:
  • ideální pro betonové prefabrikované nebo monolitické podesty
  • dodává se pro tlou¨ťku podesty 16, 18 nebo 20 cm
  • optimální vlastnosti izolace kročejového hluku díky bi-trapézovému® lo¸isku
  • mo¸nost zlep¨ení hodnoty izolace kročejového hluku TSM na 23 dB (DIN 52210,T.4) (č. posudku 2729/1054-1).
  • splnění po¸adavků zvý¨ené izolace kročejového hluku pro schodi¨ťové podesty (zji¨. TSM=17 dB (DIN 4109 (11/89) BbI2)
  • na po¸ádání s typově odzkou¨eným nosným prvkem (LGA Stuttgart č. S-WUE 040548)
  • předem kompletně vyrobený výztu¸ný ko¨ pro podestové konzoly se dodává i separátně