Reinforcement systems
Výztu¸e HALFEN zahrnují výrobky pro praktická ře¨ení, které se vyznačují snadnou montá¸í a splňují v¨echny po¸adavky na kvalitu a bezpečnost.

Výběr a pou¸ití prvků výztu¸e odpovídají nejnověj¨ímu technickému vývoji.

Smykové trny HSD

Shear load connector CRET
Smykové trny HSD přená¨í v dilatačních spárách smykové síly. Umo¸ňují pohyby uvnitř stavebního dílu, které vznikají smr¨ťováním, dotlačováním a působením teploty.
Zvlá¨tní výhody:
  • opěrné konzoly a dvojité podpěry jsou přebytečné
  • provedení z u¨lechtilé oceli zamezí korozi ve spáře
  • povoleno orgány stavebního dozoru
  • snadná montḠna stavbě