Company

V¨eobecné obchodní podmínky

(AEB 01-2003) firmy Halfen GmbH komanditní společnosti
Stav k: 01. lednu 2003
I.
Základní ustanovení


a) Tyto v¨eobecné obchodní podmínky jsou platné výhradně jako součást kupní smlouvy uzavřené mezi HALFEN – DEHA, s.r.o. jako prodávajícím na jedné straně a kupujícím na druhé straně, přičem¸ uzavření kupní smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou v podobě objednávky kupujícího a jejího písemného potvrzení prodávajícím.
b) Obsahem ujednání o kupní smlouvě je:
1. identifikace prodávajícího a kupujícího,
2. určení mno¸ství a druhu zbo¸í,
3. dodací lhůta,
4. kupní cena
5. specifické smluvní podmínky li¨ící se od těchto v¨eobecných obchodních podmínek.
c) Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zbo¸í a převést na něho vlastnické právo ke zbo¸í a kupující se zavazuje zaplatit úplnou kupní cenu.
d) Vlastnické právo ke zbo¸í, které je předmětem kupní smlouvy, přechází na kupujícího okam¸ikem zaplacení celé kupní ceny. Odpovědnost za ¨kodu na zbo¸í přechází na kupujícího okam¸ikem předání a převzetí zbo¸í.
e) Prodávající s kupujícím se dohodli, ¸e jejich kupní smlouva se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, pokud z obsahu jejich ujednání nevyplývá něco jiného.

II.
Dodání zbo¸í


a) Prodávající se zavazuje dodat zbo¸í kupujícímu ve lhůtách po¸adovaných kupujícím a odsouhlasených prodávajícím podle písemně potvrzené objednávky nebo uzavřené a oběma smluvními stranami podepsané kupní smlouvy.
b) Objednávka kupujícího je závazná pouze v případě, ¸e prodávající písemně objednávku kupujícímu potvrdí.
c) Jestli¸e prodávající kupujícímu objednávku písemně nepotvrdí, av¨ak kupujícímu dodá objednávané zbo¸í, dochází k uzavření kupní smlouvy okam¸ikem převzetí zbo¸í kupujícím.
d) Dodání zbo¸í se uskutečňuje jeho předáním ve skladu nebo v sídle prodávajícího v České republice kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, není-li dohodnuto dodání kupujícímu v jiném určitém místě.
e) Dopravu zbo¸í z místa jeho předání hradí prodávající, pokud není stanoveno jinak.
f) Přepravní podmínky se řídí platnými pravidly Incoterms, dodávky probíhají v re¸imu ex works.


III.
Kupní cena


a) Není-li dohodnuto jinak, kupní cenou se rozumí cena uvedená v ceníku prodávajícího, platná v době uzavření kupní smlouvy, zvý¨ená o DPH ve vý¨i podle platných právních předpisů.
b) Prodávající si vyhrazuje právo vydat kdykoliv nový ceník. Prodávající se v¨ak zaručuje, ¸e kupujícímu dodá zbo¸í za ceny uvedené v potvrzené objednávce.

IV.
Platební podmínky

a) Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu na účet prodávajícího, dle předchozí dohody i formou dobírky nebo v hotovosti v sídle firmy.
b) Bude-li dohodnuta jiná platební podmínka ne¸ platba předem, platí, ¸e kupující nabývá vlastnické právo teprve úplným zaplacením kupní ceny. Do doby úplného zaplacení kupní ceny je vlastníkem dodaného zbo¸í prodávající, který je oprávněn po marném uplynutí lhůty splatnosti faktury za dodané zbo¸í toto zbo¸í kupujícímu odebrat. Prodávající se zavazuje, ¸e takto odebrané zbo¸í vydá zpět kupujícímu, jestli¸e kupující kupní cenu včetně úroků z prodlení dodatečně zaplatí. V případě prodlení kupujícího má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu úroky z prodlení ve vý¨i 0,5% z dlu¸né částky za ka¸dý den prodlení.

V.
Kontrola zbo¸í


a) Kupující je povinen zkontrolovat neporu¨enost obalu, mno¸ství a stav zbo¸í při převzetí od prodávajícího (dopravce). Pokud je kontrola při předání zbo¸í obtí¸ná, či nemo¸ná, je kupující povinen provést kontrolu zbo¸í neprodleně, jakmile bude zbo¸í dopraveno do místa určení. Reklamaci mno¸ství, zjevných vad na zbo¸í a poru¨enost obalu lze uplatnit pouze tehdy, je-li zaznamenána na potvrzení o přijetí zbo¸í kupujícím. Reklamaci vad jakosti je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu neprodleně po jejich zji¨tění s uvedením v¨ech relevantních údajů (č. objednávky, č. polo¸ky, počet kusů a dal¨í dle dohody s HALFEN – DEHA, s.r.o.).

VI.
Záruky


a) Prodávající poskytuje kupujícímu záruky, pouze pokud kupující:
1. dodr¸í sjednané obchodní podmínky
2. pou¸ije výrobky v souladu s deklarovanými vlastnostmi.
b) Za jakost dodaného zbo¸í poskytuje prodávající záruku po dobu 24 měsíců. Záruka se počítá ode dne předání zbo¸í prodávajícím kupujícímu.
c) Prodávající se zavazuje, ¸e uznané vady, které kupující řádně a včas reklamoval, odstraní nebo nechá odstranit na vlastní náklady. Případná odpovědnost za ¨kodu se řídí příslu¨nými ustanoveními zákona. Třetí osoba nesmí provádět změny na zbo¸í, jeho¸ montḠbyla provedena prodávajícím nebo kupujícím. Poru¨ení těchto ustanovení má za následek skutečnost, ¸e prodávající nenese odpovědnost za vady a za případnou takto vzniklou ¨kodu.
d) Odpovědnosti smluvních stran za částečné nebo úplné nesplnění smluvních povinností se nelze dovolávat, jestli¸e k němu do¨lo v důsledku vy¨¨í moci. Působí-li vy¨¨í moc po dobu nepřesahující devadesát kalendářních dnů, jsou smluvní strany povinny splnit závazky vyplývající z této smlouvy, jakmile účinky vy¨¨í moci pominou. Dodací lhůty a v¨echny ostatní lhůty se prodlu¸ují o dobu působení vy¨¨í moci. Za vy¨¨í moc nelze pova¸ovat zpo¸dění dodávek od subdodavatelů nebo druhotnou platební neschopnost.

VII.
Závěrečná ustanovení


a) Prodávající a kupující se mohou odchýlit od těchto obchodních podmínek, pokud se na jejich změně dohodnou v kupní smlouvě nebo jejím dodatku, či pokud takové změny uvede kupující do své objednávky a prodávající obsah objednávky potvrdí. V takovém případě mají takto dohodnuté změny přednost před obchodními podmínkami v těchto ustanoveních uvedenými.
b) Změny nebo doplňky těchto obchodních podmínek lze činit pouze po vzájemné dohodě a jen v písemné formě a způsobem uvedeným v ad. a) tohoto článku. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, kdy je prodávající oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. V takovém případě se změny obchodních podmínek nevztahují na ji¸ uskutečněná plnění.
c) Ve¨keré spory vyplývající z kupní smlouvy se budou strany sna¸it ře¨it nejprve vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě smluvních stran, bude spor předlo¸en příslu¨nému soudu.
d) Pokud některá ustanovení kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek pozbudou platnosti, například v důsledku nové právní úpravy, zůstávají ostatní ujednání v platnosti. Neplatná nebo neproveditelná ustanovení budou nahrazena takovými, která jim budou významově nejbli¸¨í a budou proveditelná.
e) Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy nebo objednávky a jejího přijetí. Nabývají platnosti dnem 01.01.2009 a jsou k dispozici na stránkách www.halfen-deha.cz.