Prohlá¨ení o ochraně dat

Ochrana údajů
Halfen GmbH se tě¨í z Va¨í náv¨těvy na na¨ich webových stránkách i z Va¨eho zájmu o na¨í společnost a na¨e výrobky. Bereme ochranu Va¨ich soukromých údajů vá¸ně a chceme, abyste se při náv¨těvě na¨ich internetových stránek cítili dobře. Ochrana Va¨í soukromé sféry při zpracování osobních údajů pro nás představuje naléhavý úkol, ke kterému při na¨ich obchodních procesech přihlí¸íme. Zpracováváme osobní údaje, které jsou při náv¨těvě na¨ich webových stránek zji¨ťovány, v souladu se zákonnými ustanoveními, které platí pro ty země, ve kterých jsou příslu¨né stránky spravovány. Na¨e politika ochrany údajů se řídí kodexy chování platnými ve společnosti Halfen GmbH. Webové stránky Halfen GmbH mohou obsahovat odkazy k webovým stránkám jiných poskytovatelů, na ně¸ se toto prohlá¨ení o ochraně údajů nevztahuje. Navzdory pečlivé, obsahové kontrole nepřejímáme záruku za obsahy externích odkazů. Za obsah stránek, na které je odkazováno, jsou odpovědni výhradně jejich provozovatelé.
Halfen GmbH respektuje Va¨i soukromou sféru a osobní soukromí.

Zji¨ťování a zpracování osobních údajů
Kdy¸ nav¨tívíte na¨e webové stránky, na¨e webové servery standardně ukládají název Va¨eho poskytovatele internetových slu¸eb, webovou stránku, ze které nás nav¨těvujete, webové stránky, které u nás nav¨tívíte i datum a délku náv¨těvy. Halfen GmbH pou¸ívá cookies, aby mohla sledovat preference náv¨těvníků a odpovídajícím způsobem optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé soubory, které se dočasně archivují na Va¨em pevném disku. Informace, které jsou obsa¸eny v cookies slou¸í k usnadnění navigace a umo¸ňují vysokou míru u¸ivatelské optimálnosti webové stránky. Na¨i webovou stránku si mů¸ete samozřejmě prohlí¸et i bez cookies. Na¨e cookies neobsahují osobně specifické informace, tak¸e Va¨e soukromí je chráněno. Vět¨ina prohlí¸ečů akceptuje cookies automaticky. Mů¸ete zamezit ukládání cookies na Va¨em pevném disku tím, ¸e na nastavení Va¨eho prohlí¸eče zvolíte *neakceptovat cookies*. Jak to funguje podrobněji se mů¸ete dozvědět z návodu od výrobce Va¨eho prohlí¸eče. Kdy¸ v¨ak nebudete akceptovat cookies, mů¸e to vést k funkčním omezením na¨í nabídky. Kromě toho se budou osobní údaje ukládat pouze tehdy, kdy¸ je sami uvedete, např. v rámci registrace, ankety, vypsání ceny nebo pro realizaci smlouvy.

Pou¸ívání a dal¨í předávání osobních údajů a účelová vazba
Halfen GmbH pou¸ívá Va¨e osobní údaje za účelem technické správy webových stránek, administrace zákazníků, anket o výrobcích a za účelem marketingu pouze v rozsahu, který je pro to nyní potřebný pro Halfen GmbH.
Zji¨ťování příp. předávání osobních údajů státním institucím a úřadům se provádí pouze v rámci závazných národních právních předpisů. Na¨i zaměstnanci, agentury a dceřiné společnosti se u nás zavázali k mlčenlivosti a dodr¸ování na¨ich kodexů chování.

Mo¸nost volby
Va¨e údaje chceme pou¸ívat k tomu, abychom Vás mohli informovat o na¨ich výrobcích a slu¸bách a abychom se jejich prostřednictvím na ně mohli případně dotazovat. Účast na takových akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s tím nesouhlasili, mů¸ete nám to kdykoliv po¨tovní cestou sdělit, abychom mohli údaje odpovídajícím způsobem zablokovat.

Právo na informace
Na po¸ádání Vám Halfen GmbH písemně obratem a v souladu s platným právem oznámí, zda a jaké osobní údaje o Va¨í osobě jsou u nás ulo¸eny. Pokud by navzdory na¨emu úsilí o správnost a aktuálnost údajů byly ulo¸eny chybné informace, na Va¨e po¸ádání zajistíme jejich opravu.

Bezpečnost
Halfen GmbH ustanovuje technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila Va¨e údaje, které spravujeme proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo proti přístupu neoprávněných osob. Na¨e bezpečnostní opatření jsou v souladu s technologickým rozvojem nepřetr¸itě zkvalitňována.
Pokud máte dotazy týkající se zpracovávání Va¨ich osobních údajů, mů¸ete se na nás obrátit a budeme Vám k dispozici i v případě ¸ádostí o informace, podnětů nebo stí¸ností.